Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Val

2. Důvod a způsob založení

Obec Val (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obecní úřad Val
  Val 67
  391 81 Veselí nad Lužnicí

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Val
  Val 67
  391 81 Veselí nad Lužnicí

 • 4.3 Úřední hodiny

  Základní informace

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 725 093 393 (starosta)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obecval.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obecní úřad Val
  Val 67
  391 81 Veselí nad Lužnicí

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  ouval@volny.cz
  posta@obecval.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  x4mawr3

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 19622301/0100

6. IČO

00667226

7. DIČ

CZ00667226

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023

Obec Val, resp. její orgány, jsou povinnými subjekty při poskytování informací podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  přičemž výkonnou složkou, která zabezpečuje plnění stanovených povinností orgánů obce, je Obecní úřad ve Valu. V souladu se zákonem jsou evidovány pouze písemné žádosti o informace, a těch se tato zpráva týká.

Za rok 2023 bylo podáno celkem 0 písemných žádostí o poskytnutí informace podle zákona.

Na žádosti o informace bylo odpovězeno v zákonné lhůtě.

Celkový přehled o podaných žádostech o informace je patrný z následující tabulky:

Č. j.

Došlo

Způsob vyřízení žádosti

Vyřízení odvolání

Odpovězeno dne

Odloženo dne

Odmítnuto

dne

………..

…………..

….……..

-

-

-

………..

…………..

…………

-

-

-

 

 

 

-

-

-

 

 

 

-

-

-

 

 

 

-

-

-

 

 

 

-

-

-

 

 

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Podaná odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

0

 

Počet vydaných rozhodnutí soudu vůči orgánům obce ve věci poskytování informací

0

 

Počet řízení o sankci vůči orgánům obce za nedodržení zákona

0

 

Počet poskytnutých výhradních licencí

0

 

Počet stížností podaných dle § 16a zákona

0

 Další informace vztahující se k uplatňování zákona:

 • V průběhu roku starosta obce, místostarosta, zastupitelé a zaměstnanci OÚ poskytli řadu ústních, telefonických i elektronických informací o činnosti úřadu i obce institucím a občanům, kteří se na obecní úřad obrátili, i když se přímo neodkazovali ve svých žádostech na zákon. Počet těchto žádostí není dle § 13 zákona součástí výroční zprávy.
 • Informace jsou žadatelům sdělovány na zasedání zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky, webových stránek a řadou dalších méně formálních způsobů.

 Ve Valu dne 26. 2. 2024

 

Ing. Ondřej Novák, v. r.

    starosta obce Val