Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zajímavosti > Významné stavby

Hamerský kostel je kompletně opraven

Státní zemědělský a intervenční fond, který administruje žádosti o dotace z fondů EU schválil v roce dotaci Římskokatolické farnosti Hamr na kompletní opravu kostela Nejsvětější Trojice v Hamru. Farnost se v roce 2008 přihlásila se svým projektem do programu rozvoje venkova do opatření Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova a se svou žádostí uspěla. Celkem obdrží dotaci 3 mil korun a tato částka pokryje 90% všech nákladů.

V jarních měsících při příznivém počasí tak mohla být dokončena oprava střechy,která již započala v roce 2008 první etapou, kdy došlo k pracné a náročné rekonstrukci poškozeného krovu  výměně poškozené věřičky. Na tuto část byl poskytnut příspěvek Ministerstvem kultury. V roce 2009 byly vyměněny všechny latě a na střeše je položena nová dvojitá krytina z tašek bobrovek.

Hamerský kostel

V květnu začala velice pracná a na přesnost náročná rekonstrukce sgrafitové omítky. Odborníci provedli očištění stávající fasády ode všech nánosů a mechů a také odstranili nepůvodní převážně cementové opravy. Poté, co omítka byla ve stavu blízkém jejímu vytvoření v 16. století došlo ke zpevnění defektů a k hloubkové injektáži, kde pomocí malých otvorů a výplně se pevně spojilo zdivo s fasádou. Restaurátoři poté doplnili chybějící části schrafit a na závěr celou fasádu barevně sjednotili řídkým několikanásobným vápenným nátěrem s příslušnou tónovací barvou.

Celá rekonstrukce byla v rukou zkušených restaurátorů, kteří v minulosti pracovali na historických památkách nejen v naší republice a okolních státech, ale například i ve  Španělsku, Itálii a Lotyšsku. A naopak v Hamru nepracovali jen Čeští štukatéři, ale oprava severní části probíhala pod rukama jejich kolegů ze Slovenska, z bánské Bystrice. Na fasádě pracovali i studenti z vyšších ročníků AVU Praha, kteří před ukončením školy získali potřebnou praxi.

Dále byla v okolí kostela upravena rovina terénu na původní výšku  a odstraněny přebytečné násypy. zároveň byly zaústěny okapové svody do podzemních melioračních odvodů děšťové vody, tak aby nedocházelo ke škodlivému vlhnutí stavby. v bezprostřední blízkosti zdí byl proveden zásyp štěrkem, aby byl umožněn rychlý výpar srážkové vody. Okolo kostela byl nově vybudován mlátový chodník, tvořený několika zhutnělými frakcemi štěrku, vhodný k objektů, s  vysokou památkovou hodnotou. Jako poslední byla odstraněna venkovní přípojka elektrického vedení z fasády kostela a došlo k uloženáí do země.

kostel

Kostel, který je z minulých let poměrně pěkně opraven uvnitř, tak získal nyní i překrásnou podobu zvnějšku, kterou si jistě zaslouží, neboť se jedná o jeden z mála zachovaných renesančních kostelů, který v následných staletích prošel jen minimálními přestavbami. Po opravě zajistí farnost větší zpřístupnění památka než jen o pravidelných bohoslužbách a v plánu  jsou též koncerty v průběhu roku.

Významné stavby

Kostel Nejsvětější Trojice v Hamru

Kostel stín

Kostel stojí na skalním pahorku nad vesnicí Hamrem. Z kamene jej r. 1581 postavil pan Albrecht z Úsuší na Hamru-Ostrově a Valu ke cti Nejsvětější Trojice Boží a ku pohřbení těla svého. Do roku 1724 byl filiálním kostelem farnosti ve Veselí. Stal se kostelem farním v roce 1724, kdy při něm založil faru pan Václav Antonín Goltz z Goltzů. Kostel je jednolodní, zakončený věžičkou s křížkem na vrcholu, uvnitř věžičky je zvonek sanktusník. Na vítězném oblouku byly v roce 1997 odkryty a restaurovány nástěnné malby. Jedná se o soubor erbů majitelů Hamru a Valu a jejich příbuzných. Renesanční sgrafitová omítka kostela je původní. Jedná se o jeden z mála zachovalých a nepřestavěných renesančních kostelů. Je státní kulturní památkou.

Naproti kostelu je barokní fara z roku 1724. V prvním poschodí se nachází prkenný strop malovaný s barokními ornamenty. Objekt je památkově chráněn.

Kostel v Hamru

Zámek

Nejstarší stavba v Hamru nedaleko jezu. V přízemí jsou patrné gotické prvky původní tvrze. Za držení Albrechta byla zřejmě přestavěna na zámek, který se dochoval do dnešní doby. Tvrz založili Valovští z Úsuší, kteří se sem přistěhovali z Valu. Zámek byl roku 1696 opraven, roku 1728 byl však opět zpustlý, stejně jako v dnešní době.

Tvrz

Pod Hamrem při řece Nežárce je kaplička Sv. Antonína Paduánského. Kaplička stála již v 17. století a byla i menší kaplí. Zřejmě byla postavena mezi rokem 1700 - 1750. V roce 2000 byla důkladně opravena a byla obnovena tradice poutní mše sv. v první srpnovou neděli.

Na návsi ve Valu stojí kaple sv. Jana Nepomuckého postavená v roce 1853 místními občany valovskými, kteří se u c.k. soudu v Lomnici nad Lužnicí a biskupské konzistoře v Českých Budějovicích zavázali po všechny časy pečovat o udržení této kaple v dobrém stavu a to nejen za sebe, ale i za budoucí občany.